Bildbeskrivning
Projektledning

Med ECG AB som partner får du en engagerad projektledning. Vi hjälper dig att planera, leda, samordna och följa upp ditt projekt så att din vision blir verklighet. Genom god planering och tydlig styrning skapas ett lyckat genomförande och uppställda kvalitets-, tids- och ekonomiska mål uppnås.

Projekteringsledning 
Vi tar ansvar för samordning av projektörer övriga involverade i projektets projekteringsfas. Vi ser även till att framtagna handlingar tar hänsyn till genomförande, miljö, arbetsmiljö samt drift- och underhåll. På så sätt hjälper vi dig att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt projekt.
Byggprojektledning 
I byggskedet representerar vi dig som beställare. Det innebär att vi tillser att ditt projekt styrs mot uppsatta kvalitets-, tids- och ekonomiska mål.
Upphandlingar 
ECG AB besitter kompetens inom såväl privat som offentlig upphandling. 
Kalkylering 
Vi kan erbjuda kostnadsbedömningar för ditt byggprojekt. Med en pålitlig kalkyl får du ett bra beslutsunderlag.
Ansvar för BAS-P
Vid alla bygg- och anläggningsarbeten har du som byggherre enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön. Det innebär att en ansvarig byggarbetsmiljösamordnare ska finnas i planerings- och projekteringsfasen (BAS-P), samt i utförandefasen (BAS-U).
För att kunna vara BAS-P eller BAS-U krävs förutom erforderlig bransch- erfarenhet en dokumenterad utbildning. 
SundaHus-samordning
SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Vi har erfarenhet och utbildning för att kunna erbjuda dig samordning av arbetet med SundaHus.
Modellsamordning/CAD/Layout
I takt med en ökad efterfrågan har projektörer allt mer övergått till att rita i så kallade objektbaserade CAD-program, även kallade BIM-program. Programmen har ökat möjligheterna till att kunna dela information om ett projekt mellan olika discipliner och faser i ett projekt. För detta krävs samordning av de olika projektörernas modeller. Genom att utnyttja tekniken kan man simulera och analysera slutprodukten. Vi kan även bistå med både 2D- och 3D-layout vilket ökar förståelsen för hur ditt projekt kan komma att se ut.